Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla swojego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? (Obrzędy Chrztu)

ZNACZENIE SAKRAMENTU

Jezus przemówił tymi słowami: (…) Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (Mt 28, 18 – 19)

Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. (Rz 6, 3 – 4)

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza. Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1277 – 1278)

Chrzest jest „zanurzeniem” w Chrystusa – w moc Jego śmierci i zmartwychwstania, przez które pokonał śmierć i grzech. Dla podkreślenia związku chrztu ze zmartwychwstaniem Jezusa, zazwyczaj udziela się go w niedzielę. Sakrament chrztu jest też aktem przyjęcia do wspólnoty Kościoła, dlatego zazwyczaj odbywa się podczas parafialnej Mszy świętej.

. . .

W NASZEJ PARAFII

W naszej parafii chrztów udzielamy w każdą niedzielę w czasie Mszy świętej o godz. 12:00.

. . .

PRZYGOTOWANIA I FORMALNOŚCI

1. Sakrament chrztu, tak jak i inne sakramenty, przyjmuje się zasadniczo we własnej parafii – w miejscu zamieszkania. (Liczy się fakt zamieszkania, a nie pochodzenia, przyjęcia chrztu, zapisania w parafii itd.) Jeżeli rodzice z ważnych powodów chcą ochrzcić dziecko w innym kościele, muszą się postarać o zgodę z parafii zamieszkania.

2. Rodzice, którzy chcą ochrzcić swoje dziecko w naszej parafii, są najpierw zaproszeni na konferencję przygotowującą do tego sakramentu. W miarę możliwości powinni w niej też uczestniczyć chrzestni. Takie spotkanie odbywa się w pierwszą niedzielę każdego miesiąca o godz. 10:00 w salce na plebanii. Jest wtedy okazja, żeby zapisać się na konkretną datę chrztu.

3. W tygodniu poprzedzającym chrzest rodzice przynoszą do kancelarii odpis aktu urodzenia dziecka (do wglądu) i sporządza się akt chrztu. Należy między innymi podać dane rodziców chrzestnych: wiek i adres zamieszkania. A jeśli chrzestni mieszkają poza naszą parafią, należy dostarczyć także zaświadczenia z ich miejsca zamieszkania, że mogą pełnić tę funkcję.

. . .

CHRZESTNI

Chrzestni mają obowiązek pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki. (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 872)

Do godności chrzestnego/chrzestnej może być dopuszczona osoba wyznania katolickiego, która:
– przyjęła już chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,
– ukończyła 16 rok życia,
– prowadzi życie zgodne z zasadami chrześcijańskiej wiary, a w szczególności korzysta z sakramentów świętych.
(Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874).

Należy więc z roztropnością wybierać chrzestnych i nie prosić o to np. osób „niepraktykujących” lub żyjących w związkach niesakramentalnych, tylko takie, które będą dla dziecka wzorem życia zgodnego z wiarą. Natomiast ci, którzy zostali poproszeni, a wiedzą, że nie spełniają wyżej wymienionych warunków, powinni odmówić, kierując się przede wszystkim duchowym dobrem dziecka.

Jeśli chrzestni mieszkają w innej parafii niż jest udzielany chrzest, powinni poprosić w swojej parafii zamieszkania o zaświadczenie, że mogą pełnić tę funkcję. Takie zaświadczenie może wydać wyłącznie parafia, w której dana osoba faktycznie aktualnie mieszka (a nie na przykład parafia pochodzenia).